Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.

Pobierz regulamin

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELECTRO-OUTLET.PL

[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.  Klient – osoba fizyczna, w tym konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.electro-outlet.pl;

4.  Sklep internetowy (zwany również electro-outlet.pl) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.electro-outlet.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, którego właścicielem jest Posejdonia Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-823 ul. Słowackiego 16/2B wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000675535 posługującą się numerem REGON: 367166609 oraz numerem NIP: 5272807469 - o kapitale zakładowym - 5 000 złotych, która w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako Posejdonia Sp z o.o.;

5. Towar – towary prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Posejdonia Sp z o.o.w Poznaniu, 60-823 ul. Słowackiego 16/2B wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000675535 posługującą się numerem REGON: 367166609 oraz numerem NIP: 5272807469 - o kapitale zakładowym - 5 000 złotych, będącą właścicielem sklepu internetowego electro-outlet a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.electro-outlet.pl. 

7. Ustawa z dn. 24.06.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);

8.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności cenę, rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.electro-outlet.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.  Klientem w sklepie internetowym może być:

        -  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

        -  osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,

        -  jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Klient może kontaktować się z poprzez Biuro Obsługi Klienta sklepu internetowego:

        - Numer tel. 535 317 195 w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku – koszt połączenia zgodny z taryfą operatora,

        - adres email: bok@electro-outlet.pl,  

        -  listownie na adres: Electro-outlet.pl, ul. Słowackiego 16/2B, 60-823 Poznań,

      - osobiście w siedzibie sklepu internetowego w Poznaniu : Electro-outlet.pl  ul. Słowackiego 16/2B, 60-823 Poznań, w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.

5. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów, uiszczania ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

       -  Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,

       -  Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,

       -  minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.

7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Posejdonia Sp. z. o. o zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

III. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ELECTRO-OUTLET.PL

Rejestracja i logowanie

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja, którą inicjuje się poprzez odnośnik na stronie www.electro-outlet.pl „Zarejestruj się”.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie elektronicznego formularza rejestracyjnego.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Klient również wyraża zgodę na doręczenie drogą elektroniczną utrwalonych na trwałym nośniku informacji dokumentu zawarcia umowy sprzedaży oraz informacji wymaganych w ustawie z dn. 24.06.2014 r. o prawach konsumenta.

4.  Posejdonia Sp z o.o.może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

        - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

      -  dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

          -  dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Posejdonia Sp z o.o.

6.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

    -  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

     - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

       -  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

         - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Posejdonia Sp z o.o.

        -  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Po dokonaniu rejestracji Klient przy kolejnych zamówieniach korzysta z opcji „Logowanie” w celu swojej identyfikacji i korzystania ze sklepu internetowego.

 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.electro-outlet.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

3.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.electro-outlet.pl, dokonać wyboru towaru/towarów z oferty sklepu internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu wyboru opcji „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej sklepu internetowego.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

          - przedmiotu zamówienia,

        - jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

          - wybranej metody płatności,

          - wybranego sposobu dostawy,

          - czasu dostawy.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, co stanowi oświadczenie woli zawarcia z Posejdonia Sp z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną electro-outlet.pl numer id zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z dokumentem zawarcia umowy sprzedaży.

9.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

10.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi będącemu konsumentowi w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego zawarcia Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zawarcia Umowy, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub przesłanie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.

11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Posejdonia Sp z o.o. dotycząca zakupu danego towaru w Electro-outlet.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia, do zapłaty za towar włącznie. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

Dostawa

1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych i kurierskich.

3. Czas dostawy towarów wynosi z reguły 2 dni, ale nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

4. Gdy z powodu niedostępności towaru, Zamówienia Klienta nie można zrealizować, to Posejdonia Sp z o.o. prześle stosowną informację Klientowi na jego adres email podany przy składaniu zamówienia w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia umowy i bezzwłocznie zwróci w całości wpłacone przez Klienta pieniądze.

 

Płatności

1.  Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie internetowym towar, w tym za koszty dostawy. Możliwe są następujące formy płatności:

       - Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.

      - Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Posejdonia Sp z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

       - Poprzez system Dotpay

       - Kartą płatniczą poprzez system Dotpay – karta zostaje obciążona w momencie dokonania płatności

2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie internetowym Posejdonia Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

Gwarancja i rękojmia

1. W chwili odbioru towaru klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.

2. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera obowiązującą na terenie Polski lub Unii Europejskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego towaru. Większość towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do towarów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.

3. Posejdonia Sp z o.o. odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

4.  Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą strony internetowej (http://www.electro-outlet.pl/Gwarancja-cterms-pol-13.html) lub w formie pisemnej na adres Posejdonia Sp z o.o.

5.  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Posejdonia Sp z o.o.niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Posejdonia Sp z o.o. albo Posejdonia Sp z o.o.  s nie wymieniła towaru  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

6. Posejdonia Sp z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Posejdonia Sp z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Posejdonia Sp z o.o.. W celu odesłania zakupionego towaru Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

Odstąpienie od umowy

1.  Klient jednak będący tylko i wyłącznie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej zwany „Konsumentem”) dokonujący zakupów w sklepie internetowym electro-outlet.pl może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Posejdonia Sp z o.o. stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym Konsument objął w posiadanie towar. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od Konsumenta złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1. Konsument może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:

3. Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy Posejdonia Sp z o.o.,

      -  adres e-mail: agd@electro-outlet.pl.  

    - Wzór odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie internetowej www.electro-outlet.pl.

4.  Posejdonia Sp z o.o. przesyła na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5. Posejdonia Sp z o.o. zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności na rzecz Posejdonia Sp z o.o. w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy, Posejdonia Sp z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6 . Posejdonia Sp z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.  Posejdonia Sp z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Posejdonia Sp z o.o. lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Posejdonia Sp z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) w szczególności w odniesieniu do umów:

    - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

     -  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Electro-outlet.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.

2. Posejdonia Sp z o.o. nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dn. 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu electro-outlet.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Posejdonia Sp z o.o. w ramach Electro-outlet.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym electro-outlet.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.

 

VI. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY. 

1. Zgodnie z ustawą z dn. 29.07.2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: Electro-Outlet.pl, ul. Słowackiego 16/2B, 60-823 Poznań

2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta na ich podanie.

2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Posejdonia Sp z o.o. - Polityka prywatności - http://www.electro-outlet.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html.

3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego electro-outlet.pl jest Posejdonia Sp z o.o.. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

 

VIII. ZMIANA, POPRAWIANIE, USUWANIE, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku -RODO, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Posejdonia Sp z o.o. zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez klienta i założone przez niego konto w sklepie lub poprzez kontakt z Działem Obsługi klienta.

3. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta - tel: + 48 535 317 195 mail: bok@electro-outlet.pl

4. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do naszego Inspektora Danych Osobowych mail: bok@electro-outlet.pl

5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 13 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-02-08
Szybko i bez problemów. Polecam
2020-12-28
ok
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel